Vinteren - høysesong for måling

Radonmåling i eksisterende bygg

Statens strålevern har gitt ut retningslinjer for hvordan målinger av radon i boliger bør gjøres, se heftet «Måling av radon i inneluft og undersøkelser byggegrunn» (StrålevernHefte 3.)

 

Hovedpunktene i disse retningslinjene er:

 

• Målinger bør begrenses til tidsrommet fra midten av oktober til midten av april.

 

• For å kunne benytte måleresultatene som vurderings-grunnlag for eventuelle mottiltak, må måletiden være minimum to måneder.

 

 

Radonkonsentrasjonen i inneluft kan variere betydelig over tid

Målinger må gjøres slik at man ka n beregne middelverdi av radonkonsentrasjon over flere år. Uavhengig av målemetode er det derfor nødvendig å sette visse minimumskrav til måletid, og begrense målingene til de perioder av året hvor det er minst variasjon i radonkonsentrasjon.

 

Krav til målemetode

Av de målemetodene som finnes i dag, er det bare den såkalte sporfilmmetoden_som oppfyller alle kravene fra Statens strålevern. Målinger gjennomføres ved bruk av en målekopp. Den blir sendt til husstand eller gårdeier per post, og plasseres i det rommet hvor målingen skal gjøres.

 

Etter eksponering, vanligvis i tre måneder, sendes målekoppen tilbake til laboratoriet for analyse. Måleverdien som blir oppgitt av laboratoriet, er beregnet gjennomsnittlig radon-konsentrasjon over et helt år. I beregningene har laboratoriet tatt hensyn til at radon-konsentrasjonen vanligvis er noe høyere om vinteren enn om sommeren.

 

Måling på andre tider av året

Foretas det målinger på andre tider av året må målingen foretas over mer enn tre måneder. Målinger som foregår i periode som omfatter både sommer og vinter vil bli justert i henhold til dette.

Dette nettstedet er laget med GoOnline XP Professional